Általános Szerződési Feltételek (HU) - Winehub

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A http://www.winehub.hu honlapon keresztül forgalmazott szolgáltatások és áruk megrendelése esetén

(ÁSZF)

 

hatályos 2022.07.27. napjától

1. Bevezető

 

1.1  A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a WineHub Holding Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató), mint a http://www.winehub.hu (a továbbiakban: weboldal) üzemeltetője és a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtója a weboldalon elérhető szolgáltatásaira (továbbiakban együtt: online rendelések) érvényes.

1.2  Ön a Szolgáltató által üzemeltetett weboldal használatával, illetve a vásárlásával magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, tudomásul veszi és elfogadja az abban foglaltakat. Jelen ÁSZF magyar nyelvű szerződés, mely nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

1.3  Az online rendelés Szolgáltató részére történő megküldésével Ön kifejezetten kéri és hozzájárul, hogy a szerződés megkötése távközlő eszköz útján, a Szolgáltató internetes honlapján keresztül történjen.

1.4  Tájékoztatjuk Önt, hogy az online rendelésekkel, a szállítás folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére.

1.5  Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weboldalán (http://www.winehub.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki, mely jogviszonyban Vásárló: a http://www.winehub.hu weboldal felületen regisztrált, vagy megrendelést leadó természetes vagy jogi személy, aki cselekvőképes és elmúlt 18 éves (a továbbiakban: Vásárló)

1.6  Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról:

https://www.winehub.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek

A weboldalt kizárólag 18 év feletti személyek jogosultak használni.

2. A Szolgáltató adatai

 

Cégnév: WineHub Holding Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1036 Budapest, Fényes Adolf utca 24-26.

Cégjegyzékszám: 01-09-867419

Adószáma: 13675811-2-41

Levelezési cím, telephely: 1036 Budapest, Fényes Adolf utca 24-26

Nyilvántartó hatóság/bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Engedélyező hatóság és nyilvántartásba vételi szám:

Belváros Lipótváros Budapest Főváros V. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal – Ipari és Kereskedelmi Osztály

Nyilvántartási szám: 13077/B/2020.

Telefonszám:  +36 30 983 5495

E-mail: info@winehub.hu

Honlap: http://www.winehub.hu

Bejelentésköteles tevékenységek engedélyei:

Engedély szerinti hely: 1239 Budapest, Európa utca 9-11 J1 ép.

Nyilvántartási szám: 13077/B/2020.

Jövedéki engedély: HU11427103009

3. Fogalmak

Felek: Szolgáltató és Vásárló együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

Szerződés: Szolgáltató és Vásárló között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vásárló/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti, a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint, b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

4. Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 2. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 3. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 1. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 2. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

5. Az ÁSZF célja, hatálya, elfogadása

5.1            A jelen ÁSZF a Szolgáltató által üzemeltetett Honlapon keresztül a Vásárló által megrendelhető Szolgáltatások megrendelésére, vásárlásara, ezek teljesítésére és a Honlap használatára vonatkozó feltételeket tartalmazza.

5.2            Az ÁSZF célja a Vásárló és a Szolgáltató között a Honlapon keresztül forgalmazott szolgáltatások tárgyában létrejövő szerződés létrejöttének, feltételeinek, az Önt és bennünket illető jogok és kötelezettségek, a teljesítési határidők, a szállítási és fizetési feltételek, a felelősségi szabályok, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételei szabályozása és a fogyasztó tájékoztatása a szerződéskötéssel kapcsolatos információkról, összhangban a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

5.3            A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

5.4            A Fogyasztó/Vásárló a Honlapon keresztül a Szolgáltatás megrendelésekor, vagyis a vásárlással elfogadja jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek és azt is, hogy azok a Szolgáltató, mint vállalkozás és a fogyasztó között létrejövő Szerződés részét képezik. A Szerződés távollévők között kötött fogyasztói szerződésnek minősül.

5.5            A jelen ÁSZF és annak mindenkori módosítása annak a Honlapon való közzétételekor lép hatályba. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor egyoldalúan módosítsa.

6.  A szerződés nyelve, a szerződés formája

6.1   A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

6.2  A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat a Szolgáltató nem iktatja.

7.  Árak

7.1   Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból a Szolgáltató az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben a Szolgáltató az árat hibásan tüntette fel, a már megkötött szerződések esetében az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el.

8.  Szerzői jogok

8.1  A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a Honlap szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Winehub Holding Kft.

8.2   Webáruházunkban felhasznált képek, leírások egyes estekben gyártói, forgalmazói oldalról származnak, melyek felhasználásához partnereink csak a jelen weboldalon való megjelenés céljából járultak hozzá.

9.  Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

9.1   Ha az ÁSZF valamely pontja bármilyen okból jogilag hiányos, érvénytelen vagy hatálytalan, az ÁSZF további pontjai érvényben és hatályban maradnak és az érvénytelen, hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

9.2  A Szolgáltatónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

10.  A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

10.1         A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva.

11.  A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

11.1         A Honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

12.  Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért

12.1         Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. A Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

13.  Eljárás hibás ár esetén

13.1         Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

13.1.1     0 Ft-os ár,

13.1.2     kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék).

13.2         Hibás ár feltüntetése esetén a Szolgáltató felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

14.  A Honlap használata

14.1         Regisztráció, vendégként történő vásárlás

14.1.1     A Vásárló jogosult a Honlapot használni és azon keresztül megrendeléseket leadni regisztráció és ún. vendég –regisztráció útján is. Vendég – regisztráció esetén a Honlapon keresztül automatikusan generálásra kerül egy felhasználói fiók, amelyet, a Vásárló használhat ismételt Megrendelés esetén.

14.1.2     A Vásárló szabadon dönthet arról, hogy kíván-e regisztrálni a Honlapon, a regisztráció során megadott adatok szolgáltatása önkéntes, azok helyessége bármikor ellenőrizhető, a Vásárló jogosult a hibás adatokat bármikor módosítani.

14.2         A Termék kiválasztása

14.2.1     A Honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, , ismertetőjét, árát.

14.2.2     Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük.

14.2.3     A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve, ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

14.3         Kosárba helyezés

14.3.1     A Termék kiválasztása után Ön a “Kosárba” gombra kattintva helyezhet – tetszőleges számú – terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.

14.3.2     Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy az adott terméket meg kívánja vásárolni, mert ezzel az Ön számára egy kattintással áttekinthetővé válik, hogy az adott pillanatban melyek az Ön által kiválasztott termékek, és azokat egy képernyőn megjelenítve tudja megtekinteni és összehasonlítani. A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a “Rendelés leadása” gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, illetve a kíván termékszám megváltoztatható.

14.4         A Kosár megtekintése

14.4.1     A honlap használata során Ön a „Megnézem a kosarat” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer a termékek mellett található frissítés gomb megnyomását követően megjeleníti az Ön által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is.

14.4.2     Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Kifizetem” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.

14.5         Vásárlói adatok megadása

14.5.1     „Kifizetem” gomb lenyomását követően lehetősége van választani, hogy rendelését korábbi regisztrációjával, regisztráció nélkül, vagy új regisztrációval kívánja leadni. Ezt követően a “Vásárló adatai” fülön adhatja meg a rendeléshez szükséges információkat (Név, telefonszám, szállítási és számlázási cím, e-mail cím). A „Kiszállítási lehetőségek” fülön kell bejelölnie, hogy a megrendelt terméket személyesen kívánja átvenni (személyes átvétel), vagy kiszállítást kér. Kiszállítás esetén a rendszer jelzi a kiszállítás díját, melyet Ön köteles megfizetni megrendelés esetén. A “Fizetési lehetőségek” fülön választhatja ki, milyen módon kívánja rendelésének ellenértékét rendezni. A fizetési módokról az ÁSZF “Fizetési lehetőségek” alpontjában tájékozódhat.

14.5.2     A Honlapon keresztül megadott személyes adatokat a Szolgáltató a külön adatvédelmi tájékoztatójában meghatározottak szerint kezeli. A Szolgáltató a Vásárló által megadott fizetéssel kapcsolatos adatokat (pl. bankszámlaszám) semmilyen módon nem kezeli, nem rögzíti és nem tárolja. A Honlapon való fizetés keretében választható online fizetési szolgáltatások tekintetében az adatkezelők külső szolgáltatóknak minősülnek, amelyek megfelelő adatvédelmi tájékoztatóit az adott külső szolgáltató honlapján érheti el a Vásárló.

14.5.3     A Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója az alábbi oldalon (www.winehub.hu/adatvedelem) érhető el.

14.6         A rendelés áttekintése

14.6.1     A Honlap jobb oldalán található “Kosaradban” modulban ellenőrizheti a kosárba helyezett termékeket, illetve a korábban megadott adatok helyességét. Amennyiben a megadott adatokon módosítana, úgy a megfelelő fülön lévő adatkörnél ezt megteheti. A „Kosár” fülön ellenőrizheti rendelését. Az összesítésben feltüntetésre kerül a termékek nettó ára és mennyisége. Ezt követően a nettó végösszeg az ÁFA tartalom a szállítási díj és a bruttó végösszeg. Szintén itt van lehetősége a “Megjegyzés” rovatban jeleznie minden olyan információt, melyet a rendeléssel kapcsolatban meg szeretne osztani velünk. A “Rendelés leadása és fizetés” gomb megnyomásával Ön elfogadja az összesítőben szereplő adatokat és elfogadja, hogy a rendelés leadása fizetési kötelezettséget von maga után.

14.6.2     A megrendelés esetleges utólagos módosítása kizárólag írásos formában, e-mailen keresztül lehetséges. Módosítási igényét az alábbi címre küldheti meg: hello@winehub.hu

14.7         A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

14.7.1     Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Rendelés leadása és fizetés” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.

14.7.2     Ön a „Rendelés leadása és fizetés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen ÁSZF szerint 48 órán belül nem igazolja vissza a Szolgáltató, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

14.8         Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte, visszaigazolás

14.8.1     Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A Szolgáltató legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során az arra az e-mail címre küldött e-mail útján, amelyet Ön megadott a megrendelés leadása során visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

14.8.2     A visszaigazolás tartalmazza az egyedi rendelésszámot, amely azonosító lehetővé teszi a rendelés követését.

14.8.3     A megrendelésben szereplő termékparaméterek (pl.: évjárat), illetve árak a rendszer által aktuálisan rögzített értékek, azonban a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a rendelés visszaigazolásában esetlegesen tévesen szereplő árat, illetve egyéb paramétert a hiba észlelését követően kijavítsa.

14.8.4     A korrigálást követően a Szolgáltató haladéktalanul értesíti a Vásárlót az estleges változásról, mely tudatában a Vásárló eldöntheti, hogy a módosított paraméterek és ár elfogadása mellett fenntartja rendelését, avagy attól minden további következmény nélkül eláll.

15.  Fizetési módok

15.1  A webáruházban szereplő árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák, azonban ezek az árak nem tartalmazzák az esetleges gyöngyölegek díját (ha csak ezt a webshopban külön nem jelezzük) és a szállítási költséget.

15.2  Honlapunkon elérhető kedvezmények és akciók igénybevételének részletes feltételeiről megfelelő aloldalainkon tájékozódhat. Felhívjuk figyelmét, hogy webáruházunkban elérhető akciók és kedvezmények nem összevonhatók, kivéve, ha az akciók feltételei erre külön módot nyújtanak. A webáruházunkban érvényben lévő akciók készleteink erejéig vagy azok visszavonásáig érvényesek. Egyes esetekben a webáruház rendszere nem tudja a kedvezményeket külön kezelni, így a számla végösszege utólagosan korrigálásra szorulhat, melyről írásban tájékoztatjuk. Amennyiben nem fogadja el a korrigált összeget úgy jogában áll elállni a megrendelésétől. Akcióink minden esetben, aktuális készletünk erejéig, vagy az akció visszavonásáig érvényesek.

15.3  A weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A rendelés leadása és termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árnövekedés vagy árcsökkenés a rendelés végösszegét nem érinti.
A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy egyes rendelések tekintetében részben vagy egészben kizárólag előrefizetési lehetőséget biztosítson, melyről a Vásárlót levélben értesíti.

15.4  Bankkártyás fizetés

15.4.1  Webáruházunkban gyorsan és biztonságosan fizethet bankkártyával. A webáruházunkban folytatott bankkártyás tranzakció lebonyolításáért a OTP Bank felel.

15.4.2  Az Önök biztonsága érdekében fenntartjuk a jogot arra, hogy a terméket átvevő személy személyazonosságát a helyszínen ellenőrizzük. Amennyiben a megrendelést átvevő személy nem azonos a fizető/számlán szereplő személlyel, úgy a termék átadását a Szolgáltató csak abban az esetben tudja biztosítani, ha a megrendelő meghatalmazást ad a termék átvevőjének vagy a terméket átvevő hozzájárul személyes adatainak rögzítéséhez.

15.4.3  Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató, mint adatkezelő által a(z) https://winehub.hu/ használói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

15.5  Utánvétel

15.5.1  Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az “Utánvétel” fizetési módot. Ebben az esetben a megrendelés ellenértékét a kézbesítést végző személynél készpénzben és bankkártyával rendezheti.

16.  Átvételi módok, átvételi díjak

16.1  Webáruházunkban lehetősége van rendelését különböző átvételi és szállítási módokkal kérni.

16.2  Fontos! Minden igyekezetünk ellenére előfordulhat, hogy a kiszállítás során a csomag vagy annak tartalma megsérülhet, illetve tartalma hiányosan kerülhet kézbesítésre, továbbá személyes átvétel esetén is előfordulhat, hogy tévedésből nem a rendelésben szereplő termék kerül átadásra.

16.3  Kérjük a csomag, illetve a kapott termékeket átvételekor kollégánk/kézbesítőnk/megbízott kézbesítőnk/árushelyi kollégánk/kézbesítési munkatárs jelenlétében győződjön meg a termékek sértetlenségéről mennyiségi és minőségi megfelelőségéről.

16.4  Amennyiben esetleg sérülést vagy hiányt tapasztal azt jelezze és minden esetben kérje hivatalos jegyzőkönyv felvételét. Hivatalos jegyzőkönyv hiányában sajnos az esetleges hiányért vagy sérülésért utólagosan felelősséget nem tudunk vállalni, amennyiben nem bizonyítható, hogy az már a feladáskor (pl.: gyártási hiba) létezett.

16.5  A Szolgáltató a rendelés végösszegétől függően ingyenes kiszállítást is biztosít meghatározott feltételek mellett. Ingyenes házhozszállítás esetén maximálisan 40 kg-ot (1 címre maximum 100 kg) meghaladó csomag esetén a csomag túlsúlyosnak számít. A túlsúlyos csomagok esetében fenntartjuk a jogot külön szállítási díj megszabására, melyről írásban tájékoztatjuk vásárlóinkat, melynek tudatában a megrendelő dönthet a rendelés fenntartásáról vagy attól való elállásról. A szállítás várható díjáról ügyfélszolgálatunkon előzetesen is érdeklődhet.

16.6  SPRINTER futárszolgálat

16.6.1  A futárszolgálat az Ön által megadott szállítási címre viszi a megrendelt terméket, ahol azt helyben, személyesen veheti át. A kiszállítást a Sprinter futárszolgálat végzi. A futárszolgálat a kézbesítés napján SMS-t küld az Ön által megadott mobilszámra, melyben megküldi a feladott csomag azonosítóját és a központi telefonos elérhetőséget. Ezen információk birtokában tud egyeztetni a kézbesítés várható időpontjáról.

17.  Teljesítési határidő

17.1  A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 3 munkanap.

17.2  Tájékoztatjuk, hogy, vis maior esemény bekövetkezése (ideértve a természeti katasztrófákat (földrengés, tűzvész, járvány(ideértve a koronavírust)), politikai-társadalmi eseményeket (háború, forradalom, sztrájk, munkabeszüntetés, veszélyhelyzet), állami-hatósági intézkedések (embargó, bojkott)) a szerződés Szolgáltató általi teljesítését megakadályozhatja vagy késleltetheti. A Szolgáltató vis maior-ra tekintettel bekövetkezett mulasztása, késedelme a Szolgáltatónak nem róható fel, ilyen mulasztásért és/vagy késedelemért a Szolgáltató nem felelős.

17.3  Az akadályoztatás és késleltetés kezelése érdekében Szolgáltató jogosult egyoldalúan:

17.3.1  a szerződés teljesítését felfüggeszteni, vagy halasztani,

17.3.2  a már megkötött szerződés teljesítését lehetetlenülésre (amennyiben a vis maior helyzet előre láthatóan lehetetlené teszi a teljesítést) hivatkozva visszautasítani.

17.4  A szerződés teljesítésének felfüggesztése vagy halasztása esetén Szolgáltató a szerződéses kötelezettségeit a vis maior helyzetre tekintettel halasztott időpontban köteles teljesíteni.

17.5  A szerződés teljesítésének lehetetlenülése esetén a Polgári Törvénykönyv alapján a szerződés megszűnik, a már megfizetett vételár visszajár a Vásárlónak. Szolgáltató a vételár visszatérítése esetén a Vásárló által alkalmazott fizetési módot, vagy a Felek által egyedileg megtárgyalt visszafizetési módot alkalmazza.

18.  Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

18.1  Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza a Szolgáltatóhoz, a Szolgáltató a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti.

18.2  Szolgáltató visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Szolgáltató nem kapja meg teljes mértékben a vételár és aszállítási díj összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, a Szolgáltató a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

19.  Külföldre történő értékesítés

19.1  Szolgáltató nem különbözteti meg a Honlap használata során és a megrendelések leadása során a Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli vásárókat. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét.

19.2  A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén. Figyelemmel a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 593/2008. számú EK rendelet (Róma I. rendelet) 6. cikk (2) bekezdésére, amennyiben a fogyasztóként eljáró vásárló szokásos tartózkodási helye szerinti jog magasabb védelmet biztosít a vásárló részére a magyar joghoz képest, a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti jog rendelkezése alkalmazandó.

19.3  A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, Szolgáltató nem köteles a vásárló tagállami szerinti nyelven kommunikálni Vásárlóval.

19.4  Szolgáltató nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a követelményekről.

19.5  Szolgáltató eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Termék esetében.

19.6  Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

19.7  Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés a Szolgáltató által meghatározott pénznemben valósul meg,

19.8  Szolgáltató visszatarthatja a Termék átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának és a szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Szolgáltató nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, a Szolgáltató a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

19.9  Szolgáltató a Termék átadása érdekében a magyar vásárlókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi vásárlóknak is.

19.10  Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint kérheti a Termék szállítását Magyarország területére, vagy bármely más Európai Uniós tagállam területére, ezt kérheti a nem magyarországi vásárló is bármely az ÁSZF-ben megjelölt szállítási módon.

19.11  Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint választhatja a Termék személyes átvételét az Szolgáltatónál, ezzel élhet a nem magyarországi vásárló is.

19.12  Egyebekben a Vásárló kérheti, hogy a Termék szállítását saját költségén oldhassa meg külföldre. Magyar vásárlót ez a jog nem illet meg.

19.13  Szolgáltató a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben Vásárló a szállítási díjat nem fizeti meg Szolgáltató számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyezetetett időpontig, Szolgáltató a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti Vásárló számára.

20.  Késedelmes teljesítés

20.1  A Szolgáltató jogosult az 15 napnál régebben lejárt Vásárlóval szemben fennálló követelése érvényesítése érdekében harmadik fél követeléskezelő társaságot megbízni. Ezen esetben a Szolgáltató a Vásárlóval szemben fennálló követelése kezelése céljából, kizárólag e cél eléréséhez szükséges adatokat – amennyiben a Vásárlótermészetes személy, úgy e cél eléréséhez szükséges személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, jogos érdekének érvényesítése érdekében – jogosult harmadik személy részére átadni.

20.2         Az átadandó személyes adatok a Vevő személyének beazonosításához szükséges adatok (Magánszemély esetén: Név, cím ; Jogi személy esetén: Név, Képviselője, Azonosító adatai, Székhelye, Telephelye(i)); a követeléskezeléshez szükséges kapcsolati adatok (E-mail cím, telefonszám); a követelés azonosításához szükséges adatok (Kiemelten annak összegére, esedékességére a szolgáltatás teljesítésének igazolására)”

21.  Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

21.1  Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

21.1.1  Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

21.1.2  A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén:

 • a terméknek,
 • több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi

átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

21.1.3  A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

21.1.4  Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

21.2  Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

21.2.1  A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a Honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

21.2.2  Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

21.2.3  A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban, többek között a rendelkezésre álló határidőn belül gyakorolta.

21.2.4  A Szolgáltató a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja a fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását.

21.3  A Szolgáltató kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

21.3.1  A Szolgáltató visszatérítési kötelezettsége

21.3.2  Ha Ön eláll a Szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

21.3.3  Az Ön jogszerű elállása vagy szerződés felmondása esetén a Szolgáltató a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Vásárló által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám, vagy postai cím következtében történő késedelem miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

21.3.4  Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

21.3.5  Visszatartási jog

21.3.6  A Szolgáltatót mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

21.4  A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

21.4.1  A termék visszaszolgáltatása

21.4.2  Ha Ön jogszerűen élt elállási jogával, köteles a megrendelt és már leszállított terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

21.4.3  A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket a Szolgáltató címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött – szolgáltatás nyújtásra vonatkozó – szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

21.4.4  A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

21.4.5  Amennyiben fogyasztó a terméket Szolgáltatónak visszaküldi, köteles gondoskodni a termék szállításra alkalmas csomagolásáról, a nem megfelelő csomagolásból eredő, a szállítás során bekövetkező károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Minden esetben mellékelni kell az eredeti számlát. Utánvéttel terhelt küldeményeket Szolgáltató nem vesz át.

21.5  Elállási jog gyakorlásának kizárása

21.5.1  Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29.§-ában foglalt esetekben:

21.5.1.1  szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést;

21.5.1.2  olyan áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra nyitva álló 14 napos határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

21.5.1.3  olyan nem előre gyártott áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak

21.5.1.4  romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

21.5.1.5  olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

21.5.1.6  olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

21.5.1.7  olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

21.5.1.8  olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

21.5.1.9  lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

21.5.1.10  hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

21.5.1.11  nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

21.5.1.12   lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

21.5.1.13   a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elálláshoz és felmondáshoz való jogát, továbbá a vállalkozás tartós adathordozón meghatározott tájékoztatást tartalmazó visszaigazolást küldött a fogyasztó részére.

22.  Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

22.1  Kellékszavatosság

22.1.1  Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

22.1.2  Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

22.1.3  Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

22.1.4  Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

22.1.5  Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

22.2  Termékszavatosság

22.2.1  Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

22.2.2  Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

22.2.3  Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

22.2.4  Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

22.2.5  Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

22.2.6  A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

22.3  Jótállás

A Termékek jellegére tekintettel a Szolgáltató nem vállal jótállást.

23.  Felelősségkorlátozás

A Szoláltató feltételezi, hogy a Honlapot igénybe vevő Vásárló tisztában van az internethasználat alapvető lehetőségeivel, kockázataival és korlátaival. Az internethasználat kockázataival (ideértve, de nem kizárólagosan a biztonsági kockázatokat) összefüggésben a Vásárlónál keletkezett károkért nem felel a Szolgáltató.

A Szolgáltató nem felel az ellenőrzési körén kívül eső körülményekből eredő károkért, e körben a Szolgáltató kizárja a felelősségét többek között a Honlap üzemzavarából eredő, a számítógépes vírusok által okozott, internetes hálózati hibákból egyéb technikai hibákból eredő károkért.

24.  Panaszkezelés és jogérvényesítési lehetőségek

24.1  A fogyasztó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Ügyfélszolgálati iroda helye: 1036 Budapest, Perc utca 8. 3. emelet

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: 8:00-16:00

Internet cím: www.winehub.hu

E-mail: hello@winehub.hu

24.2  A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a Honlapon keresztüli megrendelésekkel és szállítással illetve a teljesítéssel kapcsolatos, illetve a Termékek értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

24.3  Szóbeli panasz esetén a panasz címzettje jegyzőkönyvet vesz fel a bejelentésről, és rögzíti az azzal kapcsolatos álláspontját. Az így készült jegyzőkönyvet vagy átadja személyesen a fogyasztó részére vagy megküldi a fogyasztó részére a fogyasztó által megadott címre. Ezt követően, az írásbeli panasz kezelése során követendő eljárás rendelkezései szerint jár el a panasz címzettje.

24.4  Szóbeli panasz esetén, a panaszt a Szolgáltató azonnal megvizsgálja és amennyiben lehetséges illetve szükséges azt azonnal orvosolja.

24.5  Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

24.6  Írásbeli panasz esetén a panasz címzettje a panaszt érdemben megvizsgálja, és az így közölt panaszra 30 napon belül legkésőbb írásban érdemi választ ad a Fogyasztó számára.

24.7  A panaszról készített jegyzőkönyv az alábbi adatokat, információkat tartalmazza:

 • Fogyasztó neve, lakcíme
 • Panasszal érintett megrendelés azonosító adatai
 • Panasz előterjesztésének helye, ideje és módja
 • Fogyasztó panaszának részletes leírása, kifogások részletes ismertetése, Fogyasztó által a panasszal kapcsolatosan előadott bizonyítékok, rendelkezésre bocsátott iratok jegyzéke
 • Panasz címzettjének nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges
 • Jegyzőkönyvet felvevő személy és fogyasztó aláírása (kivéve a telefonon előadott panaszok esetében)
 • Jegyzőkönyv felvételének helye és ideje
 • Szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítója

24.8  A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

24.9  A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

24.10  Vitarendezés lehetséges módjai

Békéltető testület

24.10.1  A Fogyasztó jogosult a Szolgáltatóval szemben jogvitáját bírósági eljáráson kívül rendezni a Fogyasztó lakóhelye, tartózkodási helye ennek hiányában a jogvitával érintett vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület illetékes. A békéltető testületek elérhetőségei az alábbi linken érhetők el: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek.

24.10.2  A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

24.10.3  Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

24.10.4  Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

24.10.5  A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

24.10.6  A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

24.10.7  A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

24.10.8  A kérelemnek tartalmaznia kell

 • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 • a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 • a testület döntésére irányuló indítványt,
 • a fogyasztó aláírását.

24.10.9  A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

24.10.10  Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

Eljárás a fogyasztóvédelmi hatóság előtt

24.11  A Fogyasztó továbbá, amennyiben a vállalkozás és a közte fennálló jogvita tárgyalásos úton nem rendezhető vagy álláspontja szerin fogyasztói jogait megsértették, jogosult a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál eljárást kezdeményezni. Az első fokon illetékes fogyasztóvédelmi hatóság a Fogyasztó lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi – és megyei kormányhivatalok, melyek listája az alábbi linken érhető el: https://www.kormanyhivatal.hu/hu.

Peres eljárás

24.12  A Fogyasztó jogosult továbbá bírósági úton érvényesíteni jogait polgári peres eljárás keretében a Polgári Törvénykönyv és a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Online vitarendezési platform

24.13  Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

24.14  Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

24.15  A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

24.16  Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

 1. számú melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

Címzett: WineHub Holding Korlátolt Felelősségű Társaság

1036 Budapest, Fényes Adolf utca 24-26.

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termékek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: [SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ TERMÉK MEGJELÖLÉSE SZÜKSÉGES]

Szerződéskötés időpontja időpontja:[IDŐPONT MEGADÁSA SZÜKSÉGES]

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

A fogyasztó aláírása:

Kelt: